Świetlica2021-09-01  

ZAPRASZAMY  DO  NASZEJ  ŚWIETLICY
CZYNNA  OD  PONIEDZIAŁKU  DO PIĄTKU
700  -  1520(działalność świetlicy szkolnej uzupełniana jest działalnością świetlicy środowiskowej
zajęcia popołudniowe do poniedziałku do piątku 1430  -  1630
Nr Konta Bankowego na które wpłacamy odpłatność za obiady uczniów Szkoły Podstawowej w Obrze

83 1020 4027 0000 1602 1623 8188


Tytułem wpłaty podajemy:

 Imię i nazwisko ucznia
Szkoła Podstawowa w Obrze
Odpłatność za obiady - miesiąc wrzesień

Wpłatę za obiady należy dokonać do 25 każdego miesiąca na podane powyżej konto.


Opiekę wychowawczo-dydaktyczną w świetlicy sprawują:
mgr Monika Szopka - kierownik świetlicy
mgr Alicja Kałka - wychowawca
mgr Julita Waligóra - wychowawca
mgr Robert Wilk - wychowawca
mgr Roman Poniedziałek - wychowawca
mgr Jakub Wierzbicki - wychowawca
mgr Olga Domagalska - wychowawca
mgr Emilia Basińska - wychowawcaCelem głównym świetlicy jest:

- zapewnienie opieki wychowawczej,
- zapewnienie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce,
- wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
- upowszechnienie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej,
  nawyków higieny i czystości,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

  1. Świetlica czynna jest codziennie w godz. 700  -  1520
     (1430  -  1630 działa też świetlica środowiskowa)

  2. Świetlica służy wszystkim uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze, w szczególności uczniom dojeżdżającym.
  3. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami i po skończonych zajęciach czekają na autobus.
  4. Uczniowie mogą korzystać z pomocy wychowawcy podczas odrabiania lekcji.
  5. Starsi uczniowie powinni pomagać słabszym i młodszym kolegom w nauce oraz stwarzać atmosferę życzliwości.
  6. Uczniowie mają prawo korzystać z zajęć organizowanych w świetlicy.
  7. W świetlicy obowiązuje kulturalne zachowanie, poszanowanie znajdującego się tam sprzętu i gier.
  8. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.
  9. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę od rodziców.
10. Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek w świetlicy szkolnej.
OBIADY

Razem ze świetlicą funkcjonuje stołówka szkolna.
Cena jednego obiadu wynosi:
- 4,00 zł - dla ucznia,
- 7,00 zł - dla pracownika szkoły.

Stołówka szkolna wydaje obiady w godz 1130  -  13oo .


W świetlicy szkolnej (tablica ogłoszeń) wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.
redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka