Świetlica2009-10-06  

ZAPRASZAMY  DO  NASZEJ  ŚWIETLICY
CZYNNA  OD  PONIEDZIAŁKU  DO PIĄTKU
700  -  1430(działalność świetlicy szkolnej uzupełniana jest działalnością świetlicy środowiskowej
zajęcia popołudniowe do poniedziałku do piątku 1400  -  18ooOpiekę wychowawczo-dydaktyczną w świetlicy sprawują:
mgr Monika Szopka - kierownik świetlicy
mgr Karol Rybicki - wychowawca
mgr Alicja Kałka - wychowawca
mgr Beata Tomiak - wychowawca
mgr Sabina Mierzwa - wychowawca
mgr Małgorzata Andrys - wychowawcaCelem głównym świetlicy jest:

- zapewnienie opieki wychowawczej,
- zapewnienie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce,
- wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
- upowszechnienie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej,
  nawyków higieny i czystości,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.


REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

  1. Świetlica czynna jest codziennie w godz. 700  -  1500
     ( 1400  -  18oo działa też świetlica środowiskowa)

  2. Świetlica służy wszystkim uczniom Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Obrze, w szczególności uczniom dojeżdżającym.
  3. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami i po skończonych zajęciach czekają na autobus.
  4. Uczniowie mogą korzystać z pomocy wychowawcy podczas odrabiania lekcji.
  5. Starsi uczniowie powinni pomagać słabszym i młodszym kolegom w nauce oraz stwarzać atmosferę życzliwości.
  6. Uczniowie mają prawo korzystać z zajęć organizowanych w świetlicy.
  7. W świetlicy obowiązuje kulturalne zachowanie, poszanowanie znajdującego się tam sprzętu i gier.
  8. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.
  9. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę od rodziców.
10. Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek w świetlicy szkolnej.

OBIADY
Razem ze świetlicą funkcjonuje stołówka szkolna.
Cena jednego obiadu wynosi:
- 3,20 zł - dla ucznia,
- 6,20 zł - dla pracownika szkoły.

Stołówka szkolna wydaje obiady w godz 1130  -  13oo .

Wpłaty za obiady należy dokonywać do 15 każdego miesiąca u kierownika świetlicy.
W świetlicy szkolnej (tablica ogłoszeń) wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

Tutaj również wydawana jest gorąca herbata - odpłatność za miesiąc wynosi 1,50 zł.
Uczniowie klas I-VI korzystają też z programu "Mleko z klasą".
Dla uczniów Szkoły Podstawowej mleko bezsmakowe jest bezpłatne, wydawane 3 razy w tygodniu.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła powtórnie przystąpiła do programu "Owoce w szkole" w ramach którego uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 2 razy w tygodniu otrzymują świeże owoce lub warzywa. 


redaktor: Justyna Waśko